Screenshot 2022 01 05 at 18.49.09

PHP BACKEND DEVELOPER/PHP IZSTRĀDĀTĀJS-A

 • Full-time
 • DEVELOPMENT
 • Riga

Description

AGCSOFT is looking for a Software Developer to build and implement web-based programs. You will work with other Developers and Product Manager throughout the software development life cycle. You should be a team player with a keen eye for detail and problem-solving skills.


Gross salary from 2000 EUR to 5000 EUR

Our expectations:

 • Proven experience as a Software Developer, Software Engineer or similar role
 • Strong understanding of PHP 7+
 • GIT Experience
 • Strong understanding of Object Oriented Programming within a modern MVC framework (Symfony/Phalcon)
 • Understanding modern coding practices like Traits, Method inclusion, Interfaces, Namespacing very helpful
 • Experience working with JavaScript/CSS, SOAP, RESTful APIs
 • SQL knowledge (MySQL/MariaDb)
 • Ability to learn new languages and technologies
 • Resourcefulness and troubleshooting aptitude
 • Attention to detail


Your responsibilities:

 • Review system specifications
 • Evaluate product code according to specifications
 • Work with developers to design algorithms and flowcharts
 • Produce clean, efficient code based on specifications
 • Integrate software components and third-party programs
 • Verify and deploy programs and systems
 • Troubleshoot, debug and upgrade existing software
 • Recommend and execute improvements
 • Facilitate root cause analysis of system issues
 • Possess up-to-date knowledge of technological developments in the industry


We offer:

 • Highly competitive salary 
 • Amazing health insurance policy (includes dental care medical massage therapy)
 • 100% paid for gym
 • A friendly, international team
 • A chance to develop as a professional
 • A great, laid-back office environment in Riga
 • Free snacks and coffee
 • Free parking spaces near the office


APRAKSTS:

AGCSOFT meklē programmatūras izstrādātāju, lai izveidotu un ieviestu tīmekļa programmas. Jūs sadarbosities ar citiem izstrādātājiem un produktu vadītāju visā programmatūras izstrādes dzīves ciklā. Jums vajadzētu būt komandas spēlētājam ar dedzīgu uzmanību detaļām un problēmu risināšanas prasmēm.


Bruto alga no 2000 EUR līdz 5000 EUR

PRASĪBAS:


 • Pierādīta pieredze programmatūras izstrādātāja, programmatūras inženiera vai līdzīgā amatā
 • Spēcīga izpratne par PHP 7+
 • ĢIT pieredze
 • Spēcīga izpratne par objektorientētu programmēšanu mūsdienu MVC ietvarā (Symfony/Phalcon)
 • Izpratne par mūsdienu kodēšanas praksi, piemēram, iezīmēm, metodes iekļaušanu, saskarnēm, nosaukumiem, kas ir ļoti noderīga
 • Pieredze darbā ar JavaScript/CSS, SOAP, RESTful API
 • SQL zināšanas (MySQL/MariaDb)
 • Spēja apgūt jaunas valodas un tehnoloģijas
 • Atjautība un problēmu novēršanas spējas
 • Uzmanība detaļām


PIENĀKUMI:

 • Sistēmas specifikāciju pārskatīšana
 • Novērtējiet produkta kodu saskaņā ar specifikācijām
 • Sadarbojieties ar izstrādātājiem, lai izstrādātu algoritmus un blokshēmas
 • Izveidojiet tīru, efektīvu kodu, pamatojoties uz specifikācijām
 • Integrējiet programmatūras komponentus un trešo pušu programmas
 • Programmu un sistēmu pārbaude un izvietošana
 • Problēmu novēršana, atkļūdošana un esošās programmatūras jaunināšana
 • Ieteikt un izpildīt uzlabojumus
 • Atvieglojiet sistēmas problēmu pamatcēloņu analīzi
 • Ir aktuālas zināšanas par tehnoloģiju attīstību nozarēMĒS PIEDĀVĀJAM:

 • Ļoti konkurētspējīgs atalgojums 
 • Pārsteidzoša veselības apdrošināšanas polise (ietver zobu aprūpi un ārstniecisko masāžas terapiju)
 • 100% apmaksāta dalība sporta zālē un baseinā vai jebkura cita sporta aktivitāte 
 • Jautra, draudzīga, starptautiska komanda
 • Iespēja attīstīties kā profesionālim 
 • Lieliska, mierīga biroju vide Rīgā
 • Bezmaksas uzkodas un kafija
 • Bezmaksas autostāvvietas pie biroja